NY KOMITIN’NY DINA

Fanarahamaso ny fanajana ny Dina :  Alatsinainy 08 ka hatramin’ny 17 oktobra 2018

Tao aorian’ny faneken’ny kandidà miisa 12 hanaja ny DINA MAMARITRA IREO FOMBA MENDRIKA SY MAHITSY, HIFAMPIFEHEZAN’IREO KANDIDA AMIN’NY FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA MBA HISIAN’NY FITONIANA,

Araka ny efa voatondro, dia nanomboka ny fanarahamaso ny fanajana ny Dina ny Komity eo amin’ireo andininy 30, izany hoe mialoha, mandritra ary ao aorian’ny fifidianana .

Loharanom-bavao  entina hanaovana fanarahamaso

Ity fanarahamaso ny fanajana ny Dina ity dia mifototra amin’ireo tranga misy, izay voamarina ny fisiany eo amin’ireto loharano enina ireto :

  • Fampitam-baovao : an tsoratra sy fahitalavitra
  • Antso amin’ny alalan’ny laharana maitson’ny Tetikasa FANDIO
  • Filazana avy eo amin’ny Rantsa-mangaikan’ ny Komity eny ifotony
  • « Plateforme d’alertes précoces » arindran’ny Tetikasa PEV : alerte.pevmadagascar.eu
  • Asan’ny Mpikambana mandrafitra ny Komity, anisan’izany ny « Initiative pour la transparence financière » na hetsika hangatahana mangarahara ara-bola izay ataon’ny TI IM, ka hikatona amin’ny faha 31 Oktobra 2018.

Ireo Kandidà voakasiky ny fanarahamaso

Arahina avokoa ireo kandidà rehetra na ireo izay nanao sonia, eny na ireo izay tsy nanao sonia ny Dina. Antony, miankina amin’ny fanajan’izy ireo fitsipika no hisian’ny fitoniana sy ny fahamarinan’ny fifidianana, fototry ny fahatokisan’ny mpifidy.

Na izany aza, dia ho asongadina manokana ireo kandidà nanao sonia ny Dina eo amin’ny lafin’ny fanajana azy.

Ny fanarahamaso amin’ity dingana ity dia nanomboka ny Alatsinainy 8 Oktobra ka hatramin’ ny faha 17 Oktobra 2018 (mialoha ny fandatsaham-bato)

Ny asa sahanin’ireo sehatra tsirairay izay mpikambana ao amin’ny Dina, ny Tontolon’ny asa fanaovana gazety sy ny vaovao an-tsary ary ny « Plate forme d’alerte précoce du Projet PEV » dia nahafahana nanome ireo vaovao izay ilaina amin’ny fanarahamaso.

Ireo tranga tsara maneho ny fanajana ny Dina

 

Ireo fanoloran-tena (Engagements) Ny kandidà voakasik’izany
1.      Hanome vahana ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy, ny tanora sy ireo vondron’olona marefo, ka izany dia amin’ny zotram-pifidianana manontolo.

 

7. Omena vahana kokoa ny adihevitra mitondra fivoarana sy fanatsarana, fa tsy ny fialam-boly.

 

 

 

 

 

13 ny kandidà nandray anjara tamin’ny ady hevitra natrehan’ny be sy ny maro izay nokarakarain’ny Projet FANDIO sy FES tamin’17 Oktobra 2018 :

–          Ireo nanao sonia ny dina: RABARY ANDRIANIAINA PAUL (8), RABEHARISOA SARAHA (9), RADILOFE MAMY RICHARD (23), RASOLOVOAHANGY ROSELINE EMMA (36).

–          Ireo tsy nanao sonia : RASOLOFONDRASOLO ZAFIMAHALEO DIT DAMA (4), ANDRIANTSEHENO LALAOARISOA MARCELLIN (7), JEAN OMER BERIZIKY (19), RAFALIMANANA NY RADO (11), JOSE ANDRIANOELISON (15),  RAMAROSON ARLETTE (18), ,  ERNAIVO FANIRISOA (24),  SERGE IMBEH JOVIAL (26), ZAFIVAO JEAN LOUIS (29)

Tranga maneho ny tsy fanajana ny Dina na fihetsika tsy mendrika

Indro ampiarahana mitokana (Excel) ny fepetra tsy voahaja amin’ny antsipirihany, ny fihetsika tsy mendrika sy ny anaran’ireo kandidà

Famintinana isaky ny kandidà:

Kandidà voakasik’izany Fepetra tsy voahaja na fihetsika tsy mendrika (jereo ny Dina azafady)
12. Rajaonarimampianina R. Hery M. 9,10,12,13
13. Rajoelina Andry Nirina 2,3,7,8,9,11,14
25. Ravalomanana Marc 12

 

Tsara ho marihana etoana koa, fa ny fampielezan-kevitry ny kandidà  sasantsany (ny faha-12 sy ny faha-13) dia voasembantsembana an-kitsirano izao nefa tsy hita ary tsy voafaritra ny tompon’andraikitra amin’izany fanakorontanana izany.

Fanairana sy fanentanana

Ny Komitin’ny Dina dia mampatsiahy an’Andriamatoa RAJAONARIMAMPIANINA Hery fa nanao sonia ny Dina izy. Noho izany manana adidy hanaja an’io Dina io. Eo anatrehan’ireo fandikana isan-karazana sy voaporofo (fizarana entana, fampiasana ny fitaovam-panjakana, fanomezana vahana bebe kokoa ny fialamboly toy izay ny adihevitra mitondra fivoarana sy fanatsarana), dia miantso sy manentana azy ny Komity mba hanaja ny sonia izay nataony.

Andriamatoa Rajoelina Andry Nirina tsy nanao sonia ny Dina, kanefa voafehin’ny fotokevitra mitondra amin’ny fifidianana madio sy milamina. Ireo mantsy no tokony fototry ny lalàna izay tokony hankatoavin’ny kandida rehetra. Eo anatrehan’ny fihetsika tsy mendrika isan-karazany izay voaporofo (fizarana vola, fandaniambola mihoam-papana sy tsy ampiheverana manoloana ny fahantrana mangitsokitsoka, ny fanomezana vahana bebe kokoa ny fialamboly toy izay ny adihevitra mitondra fivoarana sy fanatsarana , ny tsy fanajana ny lalam-pifidianana momban’ny lisi-pifidianana)  dia miantso sy manentana azy  ny Komity mba hanana fihetsika mandala ny etika  sy ny lalàna.  Ireo antoky ny fitoniana eo amin’ny zotram-pifidianana. Entanina koa izy mba hifehy tsara ny mpanaradia azy eo amin’ny lafin’ny herisetra sy ny fitandroana ny fananam-bahoaka.

Manentana toa izany an ‘Andriamatoa Ravalomana Marc koa ny Komity mba hifehy ireo olona manaraka azy, hanana fihetsika mandala ny filaminana. Voarara mafy ireo eo anatrehan’ny lalàna, ary indrindra tsy manaja velively ny soatoavintsika Malagasy.

Fanarahamaso voalohany ny Dina, 19 Oktobra 2018

LAISSER UN COMMENTAIRE

Commenter
Veuillez entrer votre nom