Mpandray anjara 48 avy amin’ny firaisamonim-pirenena manerana an’i Madagasikara no tonga niara nidinika tamin’ny tetikasa FANDIO sy ireo mpamolavola ny Boky fotsy tao Antaninarenina, tamin’ny 17 septambra 2018. Ity atrikasa ity dia natao hanamarinana ireo hetahetan’ny olompirenena azo tamin’ireo atrikasa fakan-kevitra isam-paritany natao tamin’ny volana aogositra.

Feno ny fepetra

Ity atrikasa ity no mameno ny fepetra ahafahana mamarana ny Boky fotsin’ny firaisamonim-pirenena. Voahaja tanteraka ny fampandraisana andraikitra ny rehetra sy ny “teny ifampierana”. Nanome lanja manokana ny miralenta sy ny fahasamihafana amin’ny lafiny rehetra ihany koa ny tetikasa tamin’ny fikarakarana ity hetsika ity mba hananana Boky fotsy tena hahasolo vava ny Malagasy rehetra.

“Sehatra efatra amin’ny fiainam-pirenena no nanaovana ny angon-kevitra : fitantanana, toe-karena sy fotodrafitrasa, kolontsaina sy sosialy ary tontolo iainana sy harena voajanahary. Efa nisy ny atrikasa natao tamin’ny Faritany enina ka izao avondrona eto Antaninarenina izao. Hatolotra eto ireo hetahetan’ny olompirenena rehetra efa hita ka dinihina sy fenoin’ny mpizaika raha misy tsy ampy. Rehefa tapitra ity atrikasa ity dia omena andro vitsy ireo mpandray anjara hanitsy ary afaka herinandro mahery eo dia ezahana haparitaka ity boky fotsy ity. 1.200 isa no hatonta ka tsinjaraina amin’ny firaisamonim-pirenena, ny kandida sy ny antoko politika mba ho fantatr’izy ireo ny andrandrain’ny vahoaka Malagasy aminy. Afaka manome sosokevitra ihany koa izy ireo.” hoy i Hery Rason, Mpiandraikitra ny tanjona fahatelo ato amin’ny tetikasa FANDIO.

Raharahantsika rehetra ny fifidianana

Fomba fiasa hampaharitra ny fananana fifidianana madio sy eken’ny rehetra ny fampandraisana andraikitra ny rehetra amin’ny zotram-pifidianana. Ankoatra ny Boky fotsy dia isan’ireo ezaka vitan’ny tetikasa FANDIO ny fampandraisana andraikitra ny Mpanazava eto Madagasikara (MEM) tamin’ny fanontana ny bokin-dalao (LCC Skills) izay enti-manentana ny tanora hiady amin’ny kolikoly sy fomba ratsy amin’ny fifidianana. Efa nisy ihany koa ny famolavolana ny “Avatar maker” handinihina izay masontsivana hisafidianana kandida izay niarahana tamina solontenana tanora manerana ny nosy.

Etsy andaniny, misy koa ny Dina ho an’ny fitondran-tena mendrika iarahana amin’ny firaisamonim-pirenena, ireo rafitra miady amin’ny kolikoly, ny vaomiera mahaleotena mikarakara ny fifidianana, ny filan-kevitry ny fampiavanam-pirenena. Natao ho soniavin’ny kandida io Dina io hanomezan’izy ireo toky fa hanaja ireo fenitra hampadio sy eken’ny rehetra ny fifidianana. Ampafantarina ny vahoaka amin’ny alalan’ny haino am-jery sy ny tambazotra-tserasera ireo Mpirotsaka ho fidiana ho Filoham-pirenena manaiky manao rangopohy na tsia azy.

Samy miandrandra ny famoahana ofisialy ity Boky mirakitra ny hetahetan’ny olompirenena ity na ireo mpirotsaka ho fidiana sy ny antoko politika, na ny firaisamonim-pirenena, indrindra ny mpifidy. Mbola mampanontany tena ny maro kosa ny handresen-dahatra na hanerena izay lany ho Filoham-pirenena hanatanteraka izay voalaza ao. Tsy misy afatsy ny fandraisan’ny rehetra andraikitra amin’ny fanarahamaso sy fanaovana adisisika no vahaolana amin’izany.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Commenter
Veuillez entrer votre nom